Konkurs fotograficzny Rodzinne wakacje w ramach Kampanii Postaw na rodzinę

plakat

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „Rodzinne wakacje”

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest organizowany przez Gminę  Rzgów i jest częścią kampanii  ”Postaw na rodzinę”. Konkurs ma charakter społeczny, a nie komercyjny.

Jest  adresowany  dla dzieci i młodzieży z zamieszkującej lub uczącej się na terenie gminy Rzgów w wieku od 6 do 18 lat.  Rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach wiekowych:

6 – 10,  11 – 14  i 15 – 18 lat.

2. „Rodzinne wakacje” to konkurs fotograficzny, na który nadsyłane są zdjęcia wykonane podczas wakacji w 2016 roku  przedstawiają wspólną zabawę, uprawianie sportu, spędzanie czasu w sposób kreatywny itp.  Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu lub z pomocą statywu  niezależnie czy będą to góry, czy  morze, czy jezioro, czy domowy ogródek.

3. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 9 września 2016 r. złoży 2 prace  w formacie A4 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w kopercie z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej konkursu   www.rzgowkultura.pl.

Zasady konkursu

 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu 2 fotografie w formacie A4, które nawiązują do tematyki konkursu. Fotografie muszą być kolorowe. Nie zezwala się na prace zbiorowe.      W konkursie mogą brać udział prace, które nie brały udział w żadnym innym konkursie i są wykonane w obecnym roku. Do prac należy załączyć płytę z nagranymi plikami zgłoszonych  do konkursu zdjęć.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży. Korekta zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na podstawowych działaniach.

3. Fotografie, na których będą znajdowały się znaki, cyfry będą dyskwalifikowane.

4. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:

– tytuł pracy

– pseudonim autora

– kategoria wiekowa

5. Do prac powinna być dołączona zamknięta koperta opatrzona pseudonimem autora zawierająca formularz z informacjami:

– imię i nazwisko autora

– datę urodzenia / wiek

– adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym)

– numer telefonu,

6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny zgłaszający pracę do konkursu oświadcza, iż autorowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania autora pracy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacji pracy podczas wystawy pokonkursowej.

7. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;

a) wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Termin złożenia prac mija dnia 9 września 2016.

2. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora dokona oceny prac i przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej.

3. Każdy członek Jury przyzna niezależnie swoje punkty. Lista laureatów zostanie wyłoniona po zsumowaniu wszystkich punktów. Proces oceniania jest tajny.

Decyzja jury jest ostateczna.

4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Postaw na Rodzinę odbędzie się podczas Dnia Edukacji w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Tam również będzie wystawa po konkursowa.

5.  Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu www.rzgowkultura.pl.

7.  Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Organizatorów jako dokumentacja konkursu.

8.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

10.  Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.

11.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.