„Diagnoza potrzeb kulturalnych Gminy Rzgów”

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przeprowadził wśród mieszkańców gminy ankietę „Diagnoza potrzeb kulturalnych Gminy Rzgów”. Głównym jej celem była identyfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz poznanie ich oczekiwań wobec Ośrodka.

Do przeprowadzenia diagnozy użyto anonimowej ankiety, która była rozpowszechniania w formie elektronicznej – na stronie internetowej GOK-u oraz na profilu instytucji na portalu
społecznościowym. Dostępna była również w tradycyjnej formie papierowej w Urzędzie Gminy.

Ankieta w formie elektronicznej była udostępniana od 18 września br. Najwięcej ankiet wypełniono zaraz po jej udostępnieniu.

Wśród ankietowanych, na podstawie tzw. metryczki ankiety, wyróżniono grupy respondentów ze względu na wiek i płeć. Wśród osób, które udzielały odpowiedzi znalazło się 63,7% kobiet oraz 36,3% mężczyzn. Pod względem wieku zdecydowaną większość stanowią osoby w przedziale 26 – 35 lat (38,2%) oraz 36 – 50 lat (34,3%).

Uczestnicy badania ankietowego odpowiadali na pytania, które miały pokazać ich zdanie na temat oferty kulturalnej na terenie Gminy Rzgów.

Na pytanie: Jaki rodzaj propozycji kulturalnej ceni Pan/Pani najbardziej większość respondentów (52,6%) wybrała odpowiedź: zajęcia w sekcjach zainteresowań oraz (51%) festyny, imprezy plenerowe oraz koncerty. Na pozostałych pozycjach uplasowały się odpowiedzi: koncerty (45,1%), spektakle teatralne, warsztaty i wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi – po 27,5%, wernisaże – 5% oraz nauka gry na instrumentach, ZPiT ”Rzgowianie” i inne – 1%.

W następnym pytaniu, chcieliśmy przekonać się, jakimi kategoriami kierują się nasi mieszkańcy przy wyborze sposobu spędzania wolnego czasu. Zdecydowana większość (73,5%) odpowiedziała, że oczekuje rozrywki i relaksu. Następne odpowiedzi to: oferta skierowana do dzieci (46,1%), darmowa oferta kulturalna (24,5%), oferta skierowana do dorosłych i seniorów (20,6%), przeglądy działalności sekcji instytucji (18,6%). W innych odpowiedziach pojawił się rozwój sfery artystycznej (1%).

Kolejne pytanie dotyczyło oceny oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. 29,4% ankieterów zaznaczyło – niewystarczająco, 24,5% - wystarczająco, 15,7% – wysoko, 14,7 – bardzo wysoko, 11,8 – nisko.

Z ankiety dowiedzieliśmy się również w jaki sposób mieszkańcy czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych. Zdecydowana większość dowiaduje się o nich się z Facebooka (81,4%). Na stronę internetową oraz „od znajomych” wskazało po 28,4% respondentów. Kolejne odpowiedzi to: lokalna prasa – 27,5%, plakaty i ulotki – 26,5% oraz inne odpowiedzi – 1%.

Kolejne zadane pytanie dotyczyło powodów, które utrudniają korzystanie z oferty placówki. 46,1% ankietowanych wskazało na odpowiedź: brak interesujących propozycji, 42,2% - brak czasu, 32,4% - brak informacji o wydarzeniach. Na bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych wskazało 2% mieszańców. Pozostałe odpowiedzi: nie chcę i nie lubię korzystać, zbyt doże koszty i inne – po 1% z udzielonych odpowiedzi.

Respondenci zapytani również zostali jak oceniają atmosferę panującą w GOK-u. Większość z nich (32,4%) ocenia ją bardzo dobrze a pozostali 17,6% – dobrze, wystarczająco i nie ma zdania – po 14,7%, niewystarczająco – 13,7%, źle – 6,9%.

Na pytanie dotyczące atrybutów jakie powinna posiadać nowoczesna instytucja kultury większość odpowiedzi to: łączyć funkcje artystyczne i edukacyjne (73,5%), posiadać urozmaiconą ofertę (52,9%), realizować programy dla wszystkich grup społecznych (49%). Pozostałe odpowiedzi to: pełnić rolę animacyjną (19,6%), pełnić funkcję artystyczną (17,6%, pełnić funkcję edukacyjną (13,7%) otwierać się na multikinowość (11,8%), specjalizować się w wybranych dziedzinach (7,8%), nie mam zdania (2%) i inne (1%).

Najlepsze, zdaniem mieszkańców, kierunki rozwoju dla naszej placówki to przede wszystkim wychowanie społeczności lokalnej w kulturze i rozbudzanie zainteresowań (65,7%), tworzenie nowych propozycji (43,1%), specjalizowanie się w wybranych dziedzinach (42,2%) oraz promocja lokalnych twórców (40,2%). Pozostałe odpowiedzi to: nie mam zdanie (2,9%), ZPiT „Rzgowianie” (1%) i promowanie ZPiT „Rzgowianie”.

Zapytaliśmy również o najdogodniejsze sposoby na docierania z naszą ofertą do mieszkańców. Tutaj zdecydowaną przewagę mają portale społecznościowe i strona internetowa, plakaty, ulotki i lokalna prasa.

Wiemy też czy i jak mieszkańcy naszej gminy szukają informacji o zbliżających się wydarzeniach artystycznych. 52,9% dowiaduje się o nich przypadkowo. Po 21,6% odpowiedziało:
szukam wszędzie gdzie to możliwe i szukam sporadycznie a 3,9% nie szuka wcale.

 

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Rzgów - Wyniki ankiety